Rzemieślnictwo: Sztuka, Pasja i Profesja

rozebrany zegarek

Nasza misja polega na wspieraniu i promowaniu rzemiosła, jako niezwykle ważnej części naszej kultury i gospodarki. Działamy na rzecz rozwoju kształcenia dualnego w rzemiośle, organizując kursy pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz specjalistyczne szkolenia zawodowe dla uczniów rzemiosła. Współpracujemy z lokalnymi szkołami i instytucjami, aby zapewnić naszym członkom najlepsze możliwości rozwoju i doskonalenia umiejętności. Jesteśmy dumni z naszych członków, którzy prowadzą zakłady doceniane na rynku krajowym i zagranicznym, oferujące usługi na najwyższym poziomie.

RZEMIEŚLNIK – osoba fizyczna, wyspecjalizowana, która we własnym imieniu i na własny rachunek, z udziałem pracy własnej wykonuje działalność gospodarczą. Działalność tą prowadzi na podstawie dowodu kwalifikacji zawodowych;

Twórca dzieł wykonanych własnymi rękami. Są to dzieła gospodarcze, artystyczne i wykonane w służbie dla osób drugich, które zgłaszają swoje potrzeby w celu ułatwienia i uprzyjemnienia sobie życia.

CECH RZEMIOSŁ – organizacja samorządu rzemieślniczego o charakterze społeczno- zawodowym, częściowo również gospodarczym, zrzeszająca rzemieślników jednego lub kilku pokrewnych zawodów.

Cech jest zorganizowany hierarchicznie. Władzę stanowi starszyzna cechowa: starszy cechu, jego zastępcy, sekretarz, skarbnik, członkowie zarządu, komisja rewizyjna, sąd cechowy. Wszyscy wybrani na walnym zgromadzeniu. Mistrzowie należący do cechu mają możliwość szkolenia uczniów i przygotowania ich do egzaminu czeladniczego.

Konkluzja: Błędna polityka władz doprowadziła do degradacji rzemiosła i zepchnęła rzemieślników na margines. Całe szczęście, że zainteresowanie rzemiosłem obecnie wzrasta, co pozwala na zachowanie ciągłości nauki w zakładach rzemieślniczych. Mimo nowoczesnych technologii i potężnych zakładów pracy – okazuje się, że rzemiosło jest konkurencyjne i uzupełnia braki przemysłu na rynku. Należy bowiem pamiętać, że tylko ręka ludzka jest w stanie podołać indywidualnym potrzebom człowieka.

 


CZELADNIK

Czeladnik - jeden ze stopni kwalifikacji zawodowych, stwierdzający opanowanie przez ucznia, młodocianego pracownika zatrudnionego w celu nauki zawodu, umiejętności praktycznych oraz teoretycznych w zawodzie rzemieślniczym oraz potwierdzający je dowodem kwalifikacji zawodowych w formie zdanego egzaminu czeladniczego.

Świadectwo czeladnicze umożliwia absolwentowi zatrudnienie na stanowisku wymagającym kwalifikacji zawodowych na tzw. pierwszym poziomie. Egzaminy czeladnicze przeprowadzają komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych zgodnie ze standardami ustalonymi przez Związek Rzemiosła Polskiego.

TRADYCJE I HISTORIA

Promocja ucznia na czeladnika (wyzwolenie) odbywała się w wyznaczonym wcześniej terminie. Mistrz wraz z uczniem stawali przed starszyzną cechową: uczeń prezentował swoją pracę, zaś mistrz świadczył o jego umiejętnościach.
Po wniesieniu obowiązkowej opłaty cechowej terminator stawał się czeladnikiem i mógł wybrać zakład, w którym dalej zamierzał praktykować. Uzyskiwał także prawo do otrzymywania zapłaty za swoją pracę.

Często czeladnicy zorganizowani byli w tzw. bractwa czeladnicze, będące przejawem sprzeciwu wobec obowiązków nakładanych na nich przez cechy, m.in. wysokie opłaty wpisowe, obowiązkowe wędrówki czeladnicze, czy utrudnianie promocji mistrzowskiej.


MISTRZ

Mistrz rzemiosła — tytuł zawodowy uzyskany na egzaminie zawodowym, potwierdzony dyplomem, poświadczający umiejętności, doświadczenie i wykształcenie zawodowe w dziedzinie rzemiosła, w różnych zawodach rzemieślniczych. Tytuł mistrza, do dzisiaj używany w rzemiośle, ma kilkusetletnią tradycję. Dyplom mistrzowski potwierdza najwyższe kwalifikacje zawodowe w rzemiośle, uzyskane po zdaniu egzaminu zawodowego teoretycznego i praktycznego przed komisją egzaminacyjną w Izbie Rzemieślniczej.

Zakład Pana Stanisława Pietkiewicza oferuje usługi z zakresu kominiarstwa takie jak:

 • udrażnianie przewodów kominowych, sprawdzanie szczelności,
 • mechaniczne usuwanie sadzy,
 • budowanie kominów zewnętrznych,
 • czyszczenie pleców i wiele wiele innych.

RZEMIOSŁO-TO BRZMI DUMNIE!


Mój ojciec ciągle powtarzał:
Pamiętaj synu, renoma jest ważniejsza od zysku. Renoma to rzecz święta.
Dostałeś ją w spadku od swoich przodków

i musisz przekazać swojemu synowi.

Andrzej Blikle - mistrz cukiernik

Kwintesencją rzemiosła są przedsiębiorstwa rodzinne. Wychowanie przez pracę najbardziej jest widoczne właśnie w przedsiębiorstwach rodzinnych, które skupiają w sobie najważniejsze zagadnienie rzemiosła — kunsztu, jakości sygnowanej własnym nazwiskiem i renomą.
W biuletynie tym, zapraszam do zapoznania się z historią trzech wybitnych Rzemieślników, członków Cechu Rzemiosł Metalowych i Elektrycznych w Szczecinie. Przekazali oni zakłady swoim synom, którzy dzisiaj z dumą kontynuują ich ciężką pracę nie dla zysku, ale dla renomy i prestiżu w myśl hasła Rzemiosło — to brzmi dumnie.

Rzemieślnik to specjalista w danej dziedzinie wykonujący prace manualne, sprawny fizycznie i wytrzymały. To przede wszystkim osoba, która opanowała technikę pewnej dziedziny i charakteryzuje się warsztatem twórczym.

Jakie są korzyści z bycia rzemieślnikiem?

 1. Ze względu na duże zapotrzebowanie, nie będziesz miał problemu ze znalezieniem pracy.
 2. Po zakończeniu edukacji posiadasz coś więcej niż tylko świadectwo szkolne, masz wyuczony i potwierdzony egzaminem zawód.
 3. Jako rzemieślnik, zostajesz przyjęty do środowiska rzemieślników, które może pomóc ci na początku kariery.
 4. Szeroki wybór profesji, która daje możliwość pracy na własny rachunek.
 5. Twój dyplom czeladnika lub mistrza jako nieliczne dyplomy są uznawane w całej Unii Europejskiej.
 6. Jako rzemieślnik masz szansę na otworzenie własnej działalności o wysokiej renomie.

 


RZEMIEŚLNIK

Specjalista w danej dziedzinie wykonujący prace manualne, sprawny fizycznie i wytrzymały. To przede wszystkim osoba, która opanowała technikę pewnej dziedziny i charakteryzuje się warsztatem twórczym.

Jakie są korzyści z bycia rzemieślnikiem?

 1. Ze względu na duże zapotrzebowanie, nie będziesz miał problemu ze znalezieniem pracy.
 2. Po zakończeniu edukacji posiadasz coś więcej niż tylko świadectwo szkolne, masz wyuczony i potwierdzony egzaminem zawód.
 3. Jako rzemieślnik, zostajesz przyjęty do środowiska rzemieślników, które może pomóc ci na początku kariery.
 4. Szeroki wybór profesji, która daje możliwość pracy na własny rachunek.
 5. Twój dyplom czeladnika lub mistrza jako nieliczne dyplomy są uznawane w całej Unii Europejskiej.
 6. Jako rzemieślnik masz szansę na otworzenie własnej działalności o wysokiej renomie.


NAUKA W RZEMIOŚLE

Uczeń — pracownik młodociany.

Nauka w rzemiośle jest znaną i powszechną metodą zdobywania umiejętności i kwalifikacji zawodowych, która pozwala na:

 • zdobycie ciekawego zawodu pod kierunkiem doświadczonych mistrzów w nowoczesnych zakładach
 • poznanie nowoczesnych technologii i technik,
 • nabycie umiejętności praktycznych,
 • zdobycie stażu pracy dzięki podwójnemu statusowi prawnemu młodocianego pracownika,
 • uzyskanie tytułu zawodowego.


Celem nauki w rzemiośle jest uzyskanie przez młodocianego umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej niezbędnych do odpowiedzialnego wykonywania zawodu zarówno w charakterze pracownika, jak też w ramach samodzielnej działalności gospodarczej.

Nauka zawodu u rzemieślnika składa się z dwóch integralnych części: praktycznej realizowanej w procesie pracy w zakładzie rzemieślniczym oraz dokształcania teoretycznego. Młodociani mogą wybrać formę dokształcania teoretycznego w Branżowej Szkole I Stopnia lub na kursie dokształcającym. Nauka zawodu kończy się egzaminem czeladniczym przed właściwą komisją Izby Rzemieślniczej. Egzamin czeladniczy składa się z następujących etapów:

 • etap praktyczny,
 • etap teoretyczny pisemny oraz ustny.

Absolwent Branżowej Szkoły I Stopnia może kontynuować naukę w Branżowych Szkołach II Stopnia.

Cech Rzemiosł Metalowych i Elektrycznych zorganizował dla uczniów, których pracodawcy zrzeszeni są w cechu, dodatkowe szkolenia podnoszące ich wiedzę i umiejętności w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. Każdy z uczestników szkolenia otrzymał dwa certyfikaty.

Z okazji Jubileuszu 75-lecia cechu, wyróżniający się uczniowie otrzymali pamiątkowe medale "Wzorowy uczeń w nauce zawodu" przyznane przez kapitułę Cechu.